FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[18-06-2024]

Het jaarverslag 2023 van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen 069-24-HREB-jaarverslag-2023-N-web.pdf (cspe-hr... > Meer info

[17-06-2024]

De Hoge Raad heeft zijn Conseil supťrieur des Professions ťconomiques (CSPE) / Hoge Raad voor de Economische Beroe... > Meer info

[07-06-2024]

In het Belgisch Staatsblad van 7 juni 2024 is het koninklijk besluit van 25 mei 2024 tot ontslag en ben... > Meer info

[23-05-2024]

In het Belgisch Staatsblad van 23 mei 2024 is het bericht van 14 mei 2024 gepubliceerd vanwege de federale Mi... > Meer info

Studies van de Hoge Raad

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft in de loop van 2009 beslist om, in het kader van de opdrachten waarmee hij door de wetgever is belast als entiteit die deel uitmaakt van het Belgisch stelsel van publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, empirische studies te realiseren, teneinde de sector van de externe audit in BelgiŽ beter in kaart te brengen. 

Deze studies gaan over de algemene aspecten van het beroep en hebben dus geen betrekking op een welbepaalde bedrijfsrevisor of een welbepaald auditkantoor in het bijzonder. 

Rekening houdend met de aan de Hoge Raad toevertrouwde opdrachten, met name de reglementaire en normatieve aspecten die van toepassing zijn op het ganse beroep of op bepaalde categorieŽn van het beroep van bedrijfsrevisor, zijn deze empirische studies gebaseerd op publieke informatie die in bepaalde publicaties of op internet beschikbaar is.

 

De Hoge Raad heeft de volgende studies bekendgemaakt in zijn jaarverslagen:

 

- de structuur van de sector van de externe audit in BelgiŽ: stand van zaken per 30/04/2010, per 30/04/2011 en per 30/04/2012


- de erkenning van bedrijfsrevisoren in andere lidstaten van de Europese Unie of derde landen: stand van zaken per 30/04/2011 en per 30/04/2012


- de concentratie van de mandaten van wettelijke rekeningcontrole in de schoot van Belgische organisaties van openbaar belang: analyse van de jaarbrochures beschikbaar per 30 juni 2010


- de transparantieverslagen en communicatiemiddelen van de bedrijfsrevisoren: analyse van de transparantieverslagen over 2011.

 

 

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft eveneens beslist om de typologie van de meldingen van de voortijdige beŽindigingen van commissarismandaten, ingediend zowel door de commissarissen als door de bedrijfsleiding van de betrokken ondernemingen, te analyseren, en dit in het globaal kader van de diverse meldingen die in de loop van een periode binnenkomen: analyse van de meldingen van 2009, van 2010 en van 2011.

 

                                                                                              ***

 De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op 4 november 2014 een technische studie gepubliceerd inzake de problematiek van de herziening van de drempels en de gevolgen voor de economische beroepen.


 

Context

 

Diverse hervormingen hebben recent het Europese landschap op het vlak van boekhouding en audit gewijzigd:

         de Richtlijn 2012/6/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot wijziging van Richtlijn 78/660/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft (PBEU L81 van 21 maart 2012);

         de Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiŽle overzichten, geconsolideerde financiŽle overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (PBEU L182 van 29 juni 2013) (officieuze coŲrdinatie);

         de wijzigingen aan de ďauditrichtlijnĒ door de richtlijn 2014/56/EU van 16 april 2014 (PBEU L158 van 27 mei 2014);

         de goedkeuring van de verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiŽle overzichten van organisaties van openbaar belang (PBEU L158 van 27 mei 2014). 

Bij de vele maatregelen die in het Belgisch recht dienen te worden omgezet, is er ťťn die voor talrijke actoren van het bedrijfsleven een weerslag zal hebben, namelijk waar het gaat om het bepalen van de drempels teneinde de verschillende categorieŽn van vennootschappen te onderscheiden en de dienovereenkomstige verplichtingen op het gebied van boekhouding en wettelijke jaarrekeningcontrole. Behalve een directe weerslag op het gebied van boekhouding en wettelijke jaarrekeningcontrole (allebei bedoeld in de boekhoudrichtlijn van 2013) heeft deze drempelberekening ook gevolgen op andere reglementeringen die in BelgiŽ zijn goedgekeurd en die niet voortvloeien uit Europese boekhoudrichtlijnen in de mate dat ze voor de definitie van wat onder ďkleine ondernemingenĒ wordt verstaan, verwijzen naar de drempels voor de boekhouding en de audit. 

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen achtte het relevant om bij te dragen tot een goed begrip van de inzet van deze hervorming aan de hand van een technische studie, binnen de grenzen van de bevoegdheden van de Hoge Raad en zonder afbreuk te doen aan elke stellingname in de schoot van andere instanties, zoals de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven of elk ander overleg- of adviesorgaan. 

De weerslag op andere reglementeringen, gebaseerd op de criteria die in Belgisch recht voortvloeien uit de toepassing van de 4de Europese richtlijn, maakt bijgevolg geen deel uit van de analyse in het kader van deze studie.

Copyright HREB 2024 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be