FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[25-09-2023]

In het Belgisch Staatsblad van 25 september 2023 is het koninklijk besluit van 31 juli 2023 tot benoeming van... > Meer info

[17-07-2023]

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 17 juli 2023 een schrijven gericht aan de Voorzitter van ... > Meer info

[13-07-2023]

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 13 juli 2023 een advies geformuleerd over een voorstel to... > Meer info

[13-07-2023]

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 13 juli 2023 een schrijven gericht aan de Voorzitster van... > Meer info

Adviezen en aanbevelingen

Waarom adviezen of aanbevelingen ?


De opdracht van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen bestaat erin om ertoe bij te dragen dat bij de uitoefening van de opdrachten die de wet aan de (of bepaalde categorieën van de) economische beroepen toevertrouwt en bij de verrichtingen van deze beroepsbeoefenaars, het algemeen belang en de vereisten van het maatschappelijk verkeer worden in acht genomen (artikel 54 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen,voortaan vervangen door artikel 79 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur ).

Deze opdracht wordt vervuld via adviezen en aanbevelingen.

Deze adviezen of aanbevelingen worden verstrekt op eigen initiatief of op verzoek:
 
  • van het Parlement;
  • van de Regering;
  • van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR); 
  • van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (IBA, of ook nog: ITAA (het Engelse letterwoord voor het nieuwe instituut));
  • van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen wordt verzocht om adviezen te verlenen of aanbevelingen te doen naar aanleiding van twee types van regelgeving :

Ontwerpen van koninklijke besluiten


De voorafgaande raadpleging van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen is verplicht voor elk koninklijk besluit dat moet worden genomen ter uitvoering van voormelde wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, voortaan de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur, of elke andere wet met betrekking tot de (of bepaalde) leden van de economische beroepen.

Een beschrijving van de bevoegdheden van de Hoge Raad in dit verband voor de verschillende onderdelen van de economische beroepen is opgenomen onder "opdrachten" op deze website. Hier wordt ook toegelicht welk gevolg de Regering aan de adviezen van de Hoge Raad moet geven.

Ontwerpen van normen en aanbevelingen


De voorafgaande raadpleging van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen is eveneens verplicht wanneer de Raad van één van de drie Instituten een beslissing met een algemene draagwijdte moet nemen. Dergelijke beslissingen nemen meestal de vorm aan van een norm of een aanbeveling.

Een beschrijving van de bevoegdheden van de Hoge Raad in dit verband voor de verschillende onderdelen van de economische beroepen is opgenomen onder "opdrachten" op deze website. Hier wordt ook het (al dan niet) dwingend karakter, naargelang de omstandigheden, van de standpunten van de Hoge Raad toegelicht.
Copyright HREB 2023 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be