FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[18-06-2024]

Het jaarverslag 2023 van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen 069-24-HREB-jaarverslag-2023-N-web.pdf (cspe-hr... > Meer info

[17-06-2024]

De Hoge Raad heeft zijn Conseil supérieur des Professions économiques (CSPE) / Hoge Raad voor de Economische Beroe... > Meer info

[07-06-2024]

In het Belgisch Staatsblad van 7 juni 2024 is het koninklijk besluit van 25 mei 2024 tot ontslag en ben... > Meer info

[23-05-2024]

In het Belgisch Staatsblad van 23 mei 2024 is het bericht van 14 mei 2024 gepubliceerd vanwege de federale Mi... > Meer info

Normatieve teksten toepasselijk op meerdere onderdelen van de economische beroepen - Bedrijfsrevisoren

Opdracht van de Hoge Raad :

Toezien op een harmonisering van de reglementaire kaders die toepasselijk zijn op de verschillende onderdelen van de economische beroepen, met respect voor de specificiteiten die eigen zijn aan elk beroep


Overeenkomstig artikel 54 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, voortaan vervangen door artikel 79 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur, bestaat de opdracht van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen erin om ertoe bij te dragen dat bij de uitoefening van de opdrachten die de wet aan de (of bepaalde categorieën van de) economische beroepen toevertrouwt en bij de verrichtingen van deze beroepsbeoefenaars, het algemeen belang en de vereisten van het maatschappelijk verkeer worden in acht genomen.

Zoals hierboven, aangegeven, is de voorafgaande raadpleging van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen verplicht wanneer de Raad van één van de twee Instituten een beslissing met algemene draagwijdte moet nemen.

Indien het gevraagd advies een aangelegenheid betreft die betrekking heeft op meer dan één beroep of hoedanigheid, dan heeft het advies van de Hoge Raad een dwingend karakter voor de instituten.

Noch het Instituut dat om het advies verzoekt, noch de Hoge Raad voor de Economische Beroepen bepaalt of een dossier betrekking heeft op één of meerdere beroepen of hoedanigheden. Twee categorieën van beroepsbeoefenaars behoren overigens tot elk Instituut. In deze gevallen zullen de aangelegenheden waarvoor een advies van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen nodig is, vaak leiden tot een advies dat volgens de eerste regeling wordt uitgebracht.

Tenslotte kan opgemerkt worden dat niets wordt voorzien omtrent de wijze waarop het advies wordt goedgekeurd. Het zijn de regels die toepasselijk zijn op de gewone beraadslagende organen die zullen worden gevolgd: de goedkeuring gebeurt met een gewone meerderheid.


Terug naar : Opdrachten

Copyright HREB 2024 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be